Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1
  Opening/mededeling
 2. 2
  Vaststelling agenda
 3. 3.a

  Besluit

  De eilandsraad stemt in met het verloop van de verkiezing en het proces-verbaal betreffende de verkiezingen van de eilandsraad wordt vastgesteld.

  Conform artikel V4 lid 3 strekt een deel van het onderzoek van de geloofsbrieven uit tot punten die het verloop van de verkiezing of de vaststelling van de uitslag betreffen. De voorzitter deelt mee dat hij het proces-verbaal van de verkiezingen 3 van de eilandsraad heeft ontvangen en dat de leden dit ook in hun bezit hebben. Naar aanleiding hiervan vraagt hij of de eilandsraad zich kan vinden in het verloop en resultaten van de verkiezing door het proces-verbaal vast te stellen. 


  Raadslid Abraham doet een voorstel van orde en geeft aan dat het van belang is om het proces rondom de verkiezingen uitgebreid te evalueren daar er zeker ruimte is voor verbeteringen. Als voorbeeld wordt o.a. genoemd het proces bij het verzegelen van de stembussen. Fractie Demokrat zal zich bij de resultaten van de verkiezingen neerleggen ondanks gemaakte bezwaren in afwachting van een evaluatie en verbeteringen.

 4. 3.b

  Besluit

  De eilandsraad stemt in om de benoemden toe te laten als lid van de eilandraad.

  Conform artikel 8 RvO dient bij elke benoeming van nieuwe leden een commissie ingesteld te worden. Op voorstel van de voorzitter wordt de commissie ingesteld met de volgende drie leden mevrouw Bernabela, de heer Vrolijk en de heer Abraham. Na het onderzoek brengt de voorzitter van de commissie, de heer Abraham, naar voren dat alle negen geloofsbrieven goedgekeurd zijn door de commissie en dat alle benoemde leden toegelaten kunnen worden. Tevens verzoekt de voorzitter van de commissie om de commissie op te heffen. 


  De commissie wordt bedankt voor de diensten en de voorzitter vraagt de eilandsraad of de negen leden toegelaten kunnen worden.

 5. 4

  Besluit

  In handen van de voorzitter leggen de volgende leden de eed dan wel de verklaring & belofte af: 
  - De heer C.C.A. Abraham verklaring & belofte 
  - De heer D.M.D. Crestian verklaring & belofte 
  - Mevrouw R.M. Hellburg-Makaai verklaring & belofte 
  - Mevrouw S.B. Chirino-Felida eed 
  - De heer B.R. Dirksz eed 
  - De heer P.J. Kroon eed 
  - De heer H.M. Thielman eed 
  - De heer H.J.P.J.T. Wout eed 
  - Mevrouw D.E. Coffie eed

  Voordat de eedaflegging/belofte wordt gedaan geeft de voorzitter de eilandsraadsleden (in oude samenstelling) de gelegenheid om kort afscheid te nemen waarna ze een kleine waardering vanuit de griffie in ontvangst nemen. 


  Vervolgens roept de voorzitter de toegelaten leden naar voren om de eedaflegging dan wel verklaring & belofte te doen conform artikel 15 WolBES. De griffier leest eenmaal de tekst voor degenen die de eedaflegging doen en eenmaal voor degenen die de belofte doen.

 6. 5

  Besluit

  NVT

  De voorzitter verwelkomt de nieuwe eilandsraad en verzoekt eenieder om de presentielijst in te vullen en een vaste zitplaats uit te kiezen. 


  De indeling van de zitplaats wordt met de klok mee, beginnend aan de rechterkant van de vergaderzaal, als volgt: de heer Kroon (fractie UPB), mevrouw ChirinoFelida (fractie UPB), de heer Dirksz (fractie UPB), mevrouw Hellburg-Makaai (fractie Demokrat), de heer Abraham (fractie Demokrat), de heer Crestian (fractie Demokrat), mevrouw Coffie(fractie M21), de heer Wout(fractie MPB), de heer Thielman(fractie MPB). 


  De leden van de eilandsraad worden in de gelegenheid gesteld om een korte redevoering te houden.

 7. 6

  Besluit

  NVT

  Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter en sluit hij de vergadering om 21:20 uur.