Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

  1. 1
    Opening/mededeling
  2. 2
    Vragenuur
  3. 3
    Insprekers
  4. 4

    Besluit

    De raad keurt het Raadsbesluit opklassificatie zonder stemming goed.

    De vz meldt dat er 4 ingekomen stukken zijn. Twee daarvan betreffen de afzegging van lid Coffie en gedeputeerde Craane. Het derde stuk betreft het Indemniteitsbesluit jaarstukken 2022 (ER-2023000466).


    Lid Dirksz stelt voor om deze te behandelen bij agendapunt 6. Daarmee gaat de raad akkoord.


    Het vierde ingekomen stuk betreft het Raadsbesluit opklassificatie (ER-2023000465).

    Dokumentonan ku a drenta - Ingekomen stukken

    Periode
    11 juli 2023
  5. 5

    Besluit

    De Raad gaat akkoord met de agendawijzigingen en stelt de agenda als zodanig vast.

    Agendapunt 6 wordt met goedkeuring van de raad gesplitst in 6A en 6B. Het Indemniteitsbesluit jaarstukken 2022 wordt opgevoerd bij agendapunt 6A. Agendapunt 6B wordt Vaststelling jaarrekening 2022.

  6. 6.a

    Besluit

    Na hoofdelijke stemming is het Indemniteitsbesluit door de raad vastgesteld met 5 stemmen voor (fracties UPB en MPB) en 3 tegen (fractie PDB).

  7. 7

    Besluit

    Het amendement is unaniem door de raad aangenomen. Daarmee is het voorgestelde raadsbesluit over de verdeling van het jaarrekeningresultaat 2022 gewijzigd aangenomen.

    De eilandgriffier benadrukt dat het amendement niet direct een automatische wijziging in de begroting inhoudt. De verdeling van het rekeningresultaat zoals geamendeerd dient nu op korte termijn te worden verwerkt in een gewijzigde begroting en aan de Raad ter vaststelling te worden voorgelegd.

    Amienda - Amendementen

    Omschrijving
    Amendement betreft verdeling jaarresultaat 2022

    Promesanan -Toezeggingen

    Onderwerp
    Integraal huisvestingsplan
    Plan woonverbetering
  8. 8
    Sluiting