Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Vergadering

maandag 21 augustus 2023

14:00 - 23:00

Agendapunten

 1. 1
  Opening/mededeling
 2. 2
  Vragenuur
 3. 4

  Bijlagen

 4. 5
  Vaststelling agenda
 5. 6

  Dit ontwerp-raadsbesluit bevat 10 afzonderlijke besluiten die de wijziging beogen van enkele, uiteenlopende bepalingen in het reglement van orde van de eilandsraad (de 5 besluiten onder de letter A), en in het reglement van orde eilandsraadscommissies (de 5 besluiten onder de letter B).

 6. 7

  Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag voor de mandatering - door de Raad - van het werkgeverschap ten aanzien van de Eilandgriffier, operationele aangelegenheden en voorbereiding van de jaarlijkse begroting van Eilandsraad en Eilandgriffie aan de Commissie Werkwijze (voorheen: Cie. Werkgeverschap en Huishoudelijke Aangelegenheden). Ook de samenstelling van de Commissie wordt geregeld en er worden eigen orderegels bepaald.

 7. 8

  Het doel van dit ontwerp-raadsbesluit is het bepalen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Eilandgriffier.

 8. 9

  Deze ontwerp-verordening biedt een wettelijke grondslag voor de ondersteuning en versterking van het werk van de Eilandsraad als geheel, en van afzonderlijke leden en fracties. Het doel is een bijdrage te leveren aan het democratisch functioneren de kennis- en capaciteitsversterking van het eilandsbestuur.


  Deze ontwerp-verordening behoeft de goedkeuring van de Rijksvertegenwoordiger.

 9. 10

 10. 11

  De eilandsraad kan op voorstel van een of meer van zijn leden een onderzoek of "enquête") naar het door het bestuurscollege of de gezaghebber gevoerde bestuur instellen. Voordat dit recht kan worden uitgeoefend dient de Raad daartoe een verordening op te stellen. Deze verordening bestond nog niet en de Raad heeft bij unaniem aanvaarde motie besloten deze te doen opstellen.


  Deze ontwerp-verordening schept algemene regels voor deze onderzoeken ex. artikel 160 WolBES. Deze verordening ziet dus niet op een specifiek onderwerp van onderzoek.

 11. 12

  De ontwerp-raadsnotitie "Meta, Manera, Medio" (Doel, Wijze, Middelen) beoogt duidelijkheid te scheppen over de beleidsbepalende bevoegdheid van de eilandsraad en aldus zijn volksvertegenwoordigende, democratische verantwoordelijkheid te versterken. De raadsnotitie beschrijft tevens procedures en beleids- en begrotingscycli die voldoen aan de wijze waarop de eilandsraad aan zijn centrale, bepalende rol invulling wil geven. Daarmee gaan veranderingen gepaard in de wijze van voorbereiding, uitvoering en verslaglegging van beleid door Bestuurscollege en apparaat, welke ook in deze raadsnotitie worden uiteengezet.


  De raadsnotitie bevat een zestal door de Raad te nemen besluiten, waaronder de vaststelling van de ontwerp-verordening Informatie en Besluitvorming Eilandsraad Bonaire 2023.

 12. 13

 13. 14
  Sluiting